top of page

Уџбеник српског и хрватског језика за ниво C1/C2

Updated: Nov 14, 2019

2015. и 2017. годину у раду наше катедре обележило је, између осталог, објављивање Уџбеника српског и хрватског језика за ниво C1/C2 (првог и другог дела).

Аутори уџбеника су Татјана Дункова и Биљана Васић.


Уџбеник је настао пре свега за потребе наставе језика на нашој катедри, где се српски и хрватски стандард изучавају паралелно,

Штампан је у ограниченом броју примерака и распродат за тили час.


Док чекамо да се појави неко ново издање или електронска верзија, која би била доступна свим заинтересованим колегама, студентима и онима који просто желе да усаврше своја знања, ево информација о структури уџбеника и основним темама...


Из предговора:


В отговор на новите европейски езикови политики учебникът е съобразен с функцията на чуждите езици като основно средство за общуване, както и с потребностите на ползвателя на чуждия език в качеството му на аспект на комуникативната компетентност. От тази гледна точка е предложен модел на нов модерен бинарен учебник, отговарящ на съвременните изисквания, европейските стандарти и новите технологии.
Учебният материал обхваща езиковите равнища С1/С2, които предполагат вече придобити знания по граматика и лексика, както и известен рактически опит в писането на различни видове текст. Критериите са съобразени с Общо европейската референтна езикова рамка, чиято цел е постигане на езикова компетентност за общуване във формална и неформална среда.

В първата част учебният материал е разпределен в 7 тематични единици, както следва: Град; Релеф, планини, води; Туризъм; Традиция; В света на растенията и животните; Върешна политика; Външна политика.
Във втората част тематичните единици са също 7, съответно: Банково дело; Право; Образование; Застрахователно дело; Планове за бъдещето; Астрономия; В света на компютрите и мобилните телефони.
С оглед равнопоставяне на езиците темите са структурирани така, че в отделните компоненти те се редуват като водещи с цел придобиването на съответните професионални и комуникативни компетентности едновременно и на двата съвременни езикови стандарта – сръбски и хърватски.

#уџбеници

117 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page